Vilkår og forretningsbetingelser for hostede løsninger

designvision - dateret 18. november 2019.

Spørgsmål til disse forretningsbetingelser kan rettes til designvision på telefon 87 80 00 25 eller på info@designvision.dk

Dette er et tillæg til vores almindelige forretningsbetingelser. Hvis ikke andet er nævnt er begge dokumenter gældende.

1. Priser

Alle priser er ekskl. moms og andre offentlige afgifter samt fragt- og ekspeditionsgebyr. designvision forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer uden varsel.

2. Betaling og opsigelse

Fakturering af alle abonnementsbaserede produkter, sker efter den aftale der er indgået i forbindelse med første fakturering. Variabelt forbrug faktureres bagud, og faste abonnementsproduter faktureres forud. Indgår der i produktet både faste takster samt variabelt forbrug, vil begge dele fremgå af samme faktura.

Abonnementets varighed er angivet på fakturaen.

2.1 Ordreafgivelse

Kunden er forpligtet til at opgive korrekt kontaktinformation. Minimum af kontaktinformation er navn, organisation, adresse (vejnavn og nummer, postnummer, bynavn og land) CVR samt telefonnummer. Ved

indgåelse af aftalen underskrives en kontrakt for de ønskede ydelser.

2.2. Opsigelse

Opsigelse kan ske i indeværende måned til udløbet af en hel abonnementsperiode. For produkter der afregnes årligt eller sjældnere, kan opsigelse ske frem til 30 dage før udløb af indeværende betalingsperiode. Er der indgået særskilt kontrakt, er det kontraktens opsigelsesvilkår der er gældende.

Forudbetalte abonnementer tilbagebetales ikke. Ved ophør af aftalen, er kunden ansvarlig for at hente alle data. Kunden kan vælge af få udleveret data af designvision, på tilsendt data medie eller via FTP upload. Denne ydelse faktureres på timebasis eller efter specialaftale med kunden. Kunden er ejer af de data som er indlagt på servere hos designvision. Umiddelbart efter aftalens ophør, bortskaffer designvision alle kundens data.

2.3. Misligholdelse og misbrug

Såfremt kunden misligholder aftalen væsentligt, ved f.eks. manglende betaling efter rykkerskrivelse, misbrug af designvisions produkter eller ydelser, konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er designvision berettiget til øjeblikkeligt at hæve aftalen.

Såfremt designvision misligholder aftalen væsentligt, f.eks. manglende tilgængelighed gennem længere tid, tab af data som skyldes grov uagtsomhed hos designvision, konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er kunden berettiget til øjeblikkeligt at hæve aftalen.

Hvis Designvision konstaterer at kundens indlagte data er til gene for designvision eller Internettets øvrige brugere eller hvis det kan true sikkerheden, er designvision berettiget til at afbryde forbindelsen til kundens dataområde øjeblikkeligt.

Hvis kundens indlagte data indeholder pornografisk eller anstødeligt materiale, er designvision berettiget til at afbryde forbindelsen til kundens dataområde med 24 timers varsel.

3. Ejendoms og ophavsret

designvision ejer alt hardware medmindre andet kontraktligt er aftalt med kunden. designvision kan til enhver tid ændre betingelser, priser og produktspecifikationer. Ved prisstigninger vil abonnenten blive informeret senest 3 måneder inden ikrafttrædelse. Ved væsentlige prisstigninger, væsentlig forringelse af vilkår eller produktspecifikation, har kunden ret til at opsige aftalen med 14 dages varsel. Alle nævnte priser er ekskl. moms.

4. Levering

4.1. Support

Det er gratis at benytte supportfunktion via e-mail support@designvision.dk og via tlf. 87 80 00 25 inden for normal åbningstid. designvision forbeholder sig dog ret til at fakturere supporthenvendelser til gældende timetakst, hvis problemet skyldes forhold som er uden for designvision kontrol, eller problemerne ikke er dækket af serviceaftalen.

Der bliver faktureret kr. 200,- for de første 15 minutter - herefter normal timetakst, afrundet til nærmeste kvarter.

4.2. Oppetidsgaranti og refusion

Hvis tilgængeligheden til abonnentens dataområde i et kvartal er lavere end 99,9% fordelt over en 3 måneders periode, kan kunden kræve afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den reducerede tilgængelighed skyldes forhold, som er under designvisions kontrol.

Boden beregnes efter følgende formel: Bod = kvartalsvis pris + 25% * (G% - F%) hvor G% er den Garanterede tilgængelighed og F% er den Faktiske tilgængelighed.

F.eks. 1000 + 25% * (99,9% - 70%) = 299,00

Under alle omstændigheder kan erstatning maksimalt udgøre det beløb kunden har betalt designvision for den pågældende periode.

5. Installation

Produktet leveres køreklart basisinstalleret.

6. Returret

Da der er tale om en lejet løsning, er der ikke basis for en decideret returret. Der er mulighed for opsigelse af aftalen jf. punkt 2. samt mulighed for refusion ved oplevelse af nedetid jf. punkt 7

7. Garanti

Alle designvisions servere opbevares i aflåst rackskab, som kun designvisions driftsteknikere har adgang til.

Driftsmiljøet er i videst muligt omfang redundant herunder f.eks. UPS, internet kredsløb og databærende medier. Oppetid beregnes ved at der laves forespørgsler på serverne hvert femte minut. Hvis der er

længere svartid end 1 sekund skiftes der til forespørgsler hvert minut indtil svartiden igen er under 1 sekund. I tilfælde af at svartid 5 minutter i træk er længere end 1 sekund, beregnes perioden som nedetid, og en tekniker bliver straks tilkaldt. designvision har et fast servicevindue hver nat mellem 01 og 02 hvor bla. opdateringer lægges på.

Servicevinduet og planlagt service i øvrigt tæller ikke med i opgørelsen af oppetid.

8. Service- og konsulent priser

Priserne for vores ydelser er de samme som i dem der fremgår af vores almindelige betingelser.

Den inkluderede support dækker, at websitet og tilknyttede services er tilgængelige på Internet, hvilket vil sige, at designvision står inde for, at der kan opnås adgang til websitet.

8.1. Support der er inkluderet i hostingløsningen

  • sikkerhedsopsætning/opdatering af driftscentrets netværk, operativsystem og applikationer lejet af leverandører
  • fejlsøgning og fejlretning ved sikkerhedskompromittering, som ikke skyldes at kunden har udvist grov uagtsomhed
  • fejlsøgning og fejlretning ved hardware og operativsystemnedbrud

8.2. Betalt support

Der kan tilkøbes yderligere support, f.eks. til opsætning og brug af operativsystem og applikationer. Denne support afregnes på timebasis eller efter fastprisaftale for større projekter.

  • konfigurering af domæneopsætning
  • spørgsmål vedr. brugen af systemet
  • glemte logins/passwords
  • fejl, der skyldes forhold på Internet, som ikke er under designvision kontrol
  • installation og konfigurering af 3. parts software & scripts
  • restore af data udfra backup, hvis der ikke er tale om systemnedbrud
  • problem escalation i forbindelse med overvågning af 3. parts applikationer

Ved udførsel af planlagte opgaver, aftales opgavens omfang og indhold på forhånd og afregnes på timebasis.

9. Produktansvar

Der tages backup af alle servere hver nat, med mindre andet er angivet i vilkårene for det enkelte produkt.

designvision benytter backup til genetablering i tilfælde af nedbrud. For visse produkter kan der foretages reetablering på ”item level” (enkeltstående mails eller filer) i tilfælde af at kunden ved et uheld mister data, se vilkår for det enkelte produkt. I så fald foregår denne reetablering til gældende timetakst.

10. Erstatning

designvision har intet ansvar for direkte eller indirekte driftstab, følgeskader og avance tab af enhver art. Hvis tilgængeligheden i et kvartal har været under 99%, er kunden berettiget til at opsige aftalen med 14 dages varsel. Se punkt 4.

Er du til sjove gadgets, så besøg vores webshop www.betterbuy.dk