Vilkår og forretningsbetingelser

designvision - dateret 18. november 2019.

Spørgsmål til disse forretningsbetingelser kan rettes til designvision på telefon 87 80 00 25 eller på info@designvision.dk

1. Priser

Alle priser er ekskl. moms og andre offentlige afgifter samt fragt- og ekspeditionsgebyr. designvision forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer uden varsel.

2. Betaling

Hardware, software, konsulentbistand, udvikling, installation og andre tjenesteydelser betales netto kontant 8 dage eller pr. efterkrav, medmindre andet er aftalt med designvision. Ved for sen betaling tillægges morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr kr. 100,-

3. Ejendoms- og ophavsret

designvision bevarer ejendomsretten til det solgte udstyr m.v., indtil der er sket fuld betaling af købssummen og øvrige forpligtelser efter købekontrakten er opfyldt, samt krav hidrørende fra tilretning, installation, reparation eller andre foranstaltninger vedrørende det solgte, herunder omkostninger ved eventuel returtagning, er betalt.

Indtil fuld betaling er sket, er køber derfor uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over det solgte udstyr m.v.

Omfatter leverancen programmel eller dokumentation, erhverver køber kun en ikke-eksklusiv brugsret dertil. Ejendomsretten overdrages ikke til køber.

Hvis der ikke er indgået licensaftale for programmellet gælder følgende:

  • Programmellet må kun anvendes på det leverede udstyr, og det må ikke kopieres eller modificeres - bortset fra nødvendig sikkerhedskopiering.
  • Overdragelse til tredjemand af den ikke-eksklusive brugsret til programmel og dokumentation må kun ske som led i en samlet overdragelse af udstyr, programmel og dokumentation.

4. Levering

Varer leveres til købers adresse i Danmark mod betaling af et fragt- og ekspeditionsgebyr på min. kr. 75,00.

Konsulentbistand, specielt software og lignende ydelser leveres på køberens adresse med mindre andet er aftalt.

Levering, installation og opsætning finder sted til normal timepris for konsulentbistand.

5. Installation

designvision installerer og idriftsætter det leverede indenfor normal arbejdstid, medmindre andet er aftalt.

Levering, installation og opsætning finder sted til normal timepris for konsulentbistand.

Køber indestår for, at installationsarbejdet kan gennemføres uhindret, samt at alle miljøkrav overholdes.

designvision forbeholder sig ret til tidsfristforlængelser.

6. Returret

designvision yder returret ifølge forudgående skriftlig aftale. Returretten og fuld kreditering af købesummen er betinget af, at varen returneres ubeskadiget i originalemballagen.

Specieltudviklet software tages ikke retur.

Returomkostninger afholdes af køber.

Returretten gælder ikke alm. software, medmindre denne leveres tilbage i ubrudt emballage, samt specielt fremstillede kabler, værktøj, kundetilpassede produkter og løsninger og andet testudstyr.

Gebyrer og eventuelle installations- og tilretningsomkostninger krediteres ligeledes ikke.

6.1 Mangler og reklamation

Såfremt leveringstidspunktet udskydes efter købers ønske eller på grund af forhold, der må tilregnes køber, regnes den 12 måneders garanti at regnes fra da materiellet har været klar til levering fra designvisions side.

Ved softwareprodukter, udvikling og tilretning dertil, henvises til hvad en underskrevet kravspecifikation nævner.

Reklamation over det modtagene udstyr/produkter skal være designvision skriftligt i hænde senest 8 dage fra modtagelse af udstyret/produktet.

7. Garanti

designvision yder 12 måneders indleveringsgaranti på leveret udstyr. Defekte varer indleveres eller sendes til designvision i Vejle for købers regning, og leveres retur for sælgers regning.

Ønsker køber det defekte udstyr afhentet for reperation og leveret igen efter endt reperation, sker begge dele for købers regning.

På en del produkter, yder producenten længere garanti end ovenstående periode. designvision formidler selvfølgelig denne garanti i den periode via producenten.

Servere og andre high-end produkter har i visse tilfælde onsite service leveret direkte via producenten. Det er også muligt at tilkøbe onsite service eller udvidet garanti på en række produkter, herunder arbejdsstationer, printere m.v.

8. Service- og konsulent priser

I normal arbejdstid (kl. 08.00 - 16.00) på hverdage:

Konsulentbistand 750,00 kr. pr. time
Programmering, udvikling & design   750,00 kr. pr. time
Transport inkl. kilometer 500,00 kr. pr. time

I forbindelse med tilkald hos kunde faktureres minimum én konsulenttime. Ved fjernarbejde faktureres faktisk forbrugt tid i hele kvarter.

Ved arbejde udenfor normal arbejdstid og på lørdage tillægges 100%.

Ved arbejde på søn- og helligdage tillægges 150%.

9. Produktansvar

designvision påtager sig produktansvar for personskader og forbrugertingskader i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom.

Forvolder ting eller tjenesteydelser leveret af designvision skade på købers eller tredjemands ting, som benyttes erhvervsmæssigt, er designvision i forhold til køberen kun ansvarlig for det derved forvoldte tab i det omfang, defekten skyldes grov uagtsomhed hos designvision.

designvision kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for skade på købers ting, der fremstilles på grundlag af det defekte produkt, eller hvormed det defekte produkt sammenføjes, ligesom designvision under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for købers eller tredjemands driftstab, avancetab, følgeskader eller indirekte tab som følge af, at den leverede salgsgenstand var defekt.

Såfremt tredjemand kan fremsætte direkte krav mod designvision, som pålægger designvision videregående forpligtelser end anført i nærværende afsnit 9, skal køber skadesløsholde designvision for ethvert videregående ansvar.

I tilfælde af retsskridt mod køber, med krav om erstatning begrundet i reglerne om produktansvar, forpligter køber sig til at lade designvision inddrage i en verserende retssag mod køber.

10. Erstatning

designvision kan ikke gøres ansvarlig for købers driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller skade som følge af forsinket levering eller mangler ved de af designvision leverede varer eller tjenesteydelser.

Er du til sjove gadgets, så besøg vores webshop www.betterbuy.dk